• Zwroty i reklamacje

ZWROT TOWARU

 1. W przypadku, gdy Kupującym jest Konsument, ma on prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Konsument, w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, powinien wysłać listem poleconym wypełnione oraz podpisane oświadczenie o odstąpieniu od umowy na następujący adres dla doręczeń decyzji: Al.Krakowska 81, 05-090 Raszyn.  Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar wraz z dowodem zakupu w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy pod wskazany przez Sklep adres po uprzednim kontakcie.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827), zwroty towarów odesłane na koszt Sklepu lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 6. Sklep dokonuje zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Konsumenta towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Zwrot  środków  pieniężnych  nastąpi  na  rachunek bankowy Konsumenta, z którego dokonano zapłaty za towar.
 10. Jeśli dostawa towaru nastąpiła za pobraniem zwrot płatności nastąpi na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego.

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Wszystkie towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.
 2. Reklamację produktu wadliwego lub niezgodnego z zawartą umową (zamówieniem) prosimy zgłosić wysyłając na e-mail kontakt@artwall.pl lub na adres: Al.Krakowska 81, 05-090 Raszyn.
 3. Nie zgłoszenie reklamacji w naszej firmie, przed jej przesłaniem, może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji ponad wskazany w niniejszym regulaminie.
 4. W pisemnym oświadczeniu reklamacyjnym należy podać:
  - nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane
  - powód reklamacji
  - jeśli Klient będzie chciał by ewentualny zwrot pieniędzy został dokonany przelewem nr konta bankowego
 5. Wszystkie zgłoszone reklamacje rozpatrywane są indywidualnie z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz w zakresie sprzedaży konsumenckiej przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 6. Dział Reklamacji maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy zasadność reklamacji. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana klientowi na adres e-mail lub telefonicznie. Jeśli reklamacja została uznana pracownik Działu Reklamacji skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu i trybu dostawy wymiany uszkodzonych elementów.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), właściciel sklepu zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary do wyboru - wedle wyboru Klienta.
 8. W zakresie reklamacji dotyczącej uszkodzenia towaru podczas transportu do Klienta obowiązują postanowienia Działu VII Wysyłka i odbiór (pkt. 10.)
 9. Wadliwy towar, jeżeli jest to możliwe, należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Reklamowany towar prosimy odesłać na adres: Al.Krakowska 81, 05-090 Raszy z dopiskiem "REKLAMACJA"
 10. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail kontakt@artwall.pl lub pod numerem telefonu +48 728 747 264